Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen via de website van
Busybike.com (=ook Busybike.nl) en Busybikeshop.com.
Deze voorwaarden geldt op alle aangegane overeenkomsten met Busybike BV (hierna te noemen Busybike) voor
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Busybike is leverancier van
meerdere producten die via diverse websites worden aangeboden. Deze voorwaarden gelden voor de producten
aangeboden via de website Busybike.com en Busybikeshop.com
Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee
uitdrukkelijk schriftelijk door Busybike is ingestemd. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een
bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten komen met van
overheidswege dwingendrechtelijk vastgestelde wettelijke bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen
geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen of een gedeelte der bepalingen der
voorwaarden, onverminderd de geldigheid der overige bepalingen van deze voorwaarden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
Alle aanbiedingen van Busybike zijn vrijblijvend en Busybike behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen
te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst
van koop en verkoop komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling Busybike. Busybike is gerechtigd
bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Een dergelijke weigering
heeft nimmer recht op schadevergoeding. Aanbiedingen gedaan door Busybike kunnen onder aanvullende
voorwaarden worden gedaan. Als dit het geval is zal er een verwijzing naar de aanvullende voorwaarden gedaan
worden.


Artikel 3. Prijzen en betalingen.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief omzetbelasting(BTW) bij
consumenten verkoop exclusief vervoerskosten, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld
of schriftelijk overeengekomen. Vermelde prijzen voor aangeboden producten en diensten voor alle handelaren,
instellingen en bedrijven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), vervoerskosten en eventuele belastingen en/of andere
heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Voor transport brengen wij kosten in rekening tenzij
anders overeengekomen
Busybike BV levert alleen vooruitbetaalde bestellingen, u kunt het factuurbedrag overmaken op:
bankrekening IBAN: NL29 RABO 0367 1644 18
t.n.v. Busybike BV. (Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de
bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te
ontbinden binnen tien(10)dagen na mededeling van de prijsverhoging door Busybike.


Artikel 4. Levering.
Busybike heeft veel artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd via POST.NL, DHL of DPD.
Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling.
De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden
verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren
dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen
worden geretourneerd.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor
verzending aan u. Busybike is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van
de nalevering zijn voor Busybike.
Algemene voorwaarden - v8
Busybike BV 28-10-2021
1 of 3


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
Het eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst
aan Busybike verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment
dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft
de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening.
Eventuele retourzendingen aan Busybike zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke
opgaaf van redenen geschieden.


Artikel 6. Reclames & Garanties.
Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering de zaken grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid
daarvan, Busybike terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare
gebreken niet binnen 8 dagen na de dag der levering Busybike schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig
onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is
geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Reclames ter zake van niet zichtbare gebreken dienen
door de opdrachtgever binnen redelijke termijn nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs
had moeten ontdekken schriftelijk bij Busybike te worden ingediend op straffe van verval van ieder recht op reclame
ter zake van het gebrek. Reclames dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant
bewijsmateriaal bij Busybike te worden gedeponeerd. Busybike dient terstond in staat te worden gesteld ingediende
reclames te controleren. Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot
afkeuring van de gehele levering.
Garantie
De door ons aangeboden fietsen en fietsgerelateerde producten worden geleverd met fabrieksgarantie. De duur van
garantie is afhankelijk van het type fiets en fabrikant. Onder garantie vallen zowel de gebreke die bij ontvangst
worden geconstateerd alsmede de gebreke die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren. Bij fabricagefouten
van het frame zal in de meeste gevallen de fiets in zijn geheel omgeruild worden. Dit komt eigenlijk nooit voor. Bij
garantiegevallen van losse onderdelen zal een vervangend onderdeel toegezonden worden.
De afhandeling geschiedt bij Busybike in de winkel en via afspraak. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn
zoals banden, tandwielen, ketting, remblokjes, versnellingen en kabels wordt geen garantie geleverd tenzij er sprake
is van een fabricagefout. Garantie komt te vervallen wanneer er sprake is van niet normaal gebruik en wanneer de
fiets onvoldoende onderhouden is. Het laten maken van de fiets bij de plaatselijke fietsenmaker valt niet onder
garantie en is voor kosten van de koper.
Ook hier streven wij er naar om ieder garantiegeval zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.


Artikel 7. Aansprakelijkheid.
Busybike is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en rentes die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg
van: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; Daden of nalatigheden van de opdrachtgever,
diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
Onoordeelkundige behandeling door de opdrachtgever van de geleverde zaken.
Busybike is slechts aansprakelijk voor schade voor zover ontstaan door grove schuld van Busybike of van hen, die
door Busybike te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden. Busybike zal nimmer gehouden zijn
geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden. De aansprakelijkheid van Busybike is
beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der geleverde zaken.


Artikel 8. Overmacht.
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg
van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, niet-voorzien, waarop Busybike geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Busybike niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
Busybike of haar leveranciers worden daaronder begrepen. Busybike heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Busybike haar verbintenis had
moeten nakomen. Busybike is onderworpen aan inkoop bij diverse leveranciers. Indien er sprake is van
veranderingen in de afspraken met en/of calamiteiten bij een van de bedrijven waarvan wij inkopen, ook dan kan
Busybike zich beroepen op overmacht. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij. Voor zover Busybike ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de
overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
2 of 3
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Busybike gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte separaat te factureren. U bent dan gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk
overeenkomst.


Artikel 9. Afwijkende voorwaarden.
Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met
deze Algemene Voorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij door Busybike uitdrukkelijk schriftelijk
geaccepteerd. Bij samenvallen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de
onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de voorwaarden van Busybike prevaleren.


Artikel 10. Intellectueel eigendom.
De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen,
mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij
Busybike, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan
octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder
tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is
de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele
eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van Busybike, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Het is de klant verboden
marketing materiaal en iedere vorm van communicatie te publiceren zonder nadrukkelijke goedkeuring van Busybike.


Artikel 11. Persoonsgegevens.
Busybike leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals
vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. Indien de wederpartij zij of haar persoonlijke gegevens wil
inzien, corrigeren of verwijderen, dan kan de wederpartij hierover met Busybike contact opnemen. Busybike zal de
wederpartij de gewenste informatie geven en, indien door de wederpartij gewenst, de gegevens over de wederpartij
aanpassen. De door wederpartij verstrekte gegevens worden door Busybike gebruikt voor het verwerken van de
overeenkomst. De gegevens worden opgenomen in een bestand.


Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht.
Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze Algemene Voorwaarden zullen ter
beslechting zo nodig worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben, is uitsluitend Nederlands Recht en Nederlands Internationaal privaatrecht van toepassing.


Artikel 13. Herroepingsrecht.
U heeft het recht de gekochte producten binnen 7 dagen aan ons terug te sturen zonder opgaaf van reden. Dit kan
alleen geschieden onder de voorwaarden dat een product ongebruikt is en dat de originele verpakking aanwezig is
en in deugdelijke staat verkeerd. Een geretourneerd product moeten wij weer verder als nieuw kunnen verkopen.
Beschadigde of kapotte fietsen door gebruik, alsmede speciaal voor u gemonteerde en/of bestelde fietsen kunnen wij
helaas niet meer terugnemen.
Bekijk het product als u deze ontvangt eerst grondig en overtuig u ervan dat u de juiste keuze heeft gemaakt. Wilt u
het gekozen product terugzenden neem dan contact met ons op via info@busybike.com. Kosten voor het retour
zenden zijn voor uw rekening. Zodra wij de teruggestuurde goederen ontvangen wordt er een vervangend product
op onze kosten verzonden of uw geld wordt binnen zeven werkdagen teruggestort op uw rekening.


Artikel 14. Inwerkingtreding
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden treden in werking per 28 oktober 2021.
3 of 3

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen via de website van Busybike.com (=ook Busybike.nl) en Busybikeshop.com.

Deze voorwaarden geldt op alle aangegane overeenkomsten met Busybike BV (hierna te noemen Busybike) voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Busybike is leverancier van meerdere producten die via diverse websites worden aangeboden. Deze voorwaarden gelden voor de producten aangeboden via de website Busybike.com en Busybikeshop.com

Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Busybike is ingestemd. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten komen met van overheidswege dwingendrechtelijk vastgestelde wettelijke bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen of een gedeelte der bepalingen der voorwaarden, onverminderd de geldigheid der overige bepalingen van deze voorwaarden.Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.

Alle aanbiedingen van Busybike zijn vrijblijvend en Busybike behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst van koop en verkoop komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling Busybike. Busybike is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Een dergelijke weigering heeft nimmer recht op schadevergoeding. Aanbiedingen gedaan door Busybike kunnen onder aanvullende voorwaarden worden gedaan. Als dit het geval is zal er een verwijzing naar de aanvullende voorwaarden gedaan worden.Artikel 3. Prijzen en betalingen.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s, inclusief omzetbelasting(BTW) bij consumenten verkoop exclusief vervoerskosten, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Vermelde prijzen voor aangeboden producten en diensten voor alle handelaren, instellingen en bedrijven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), vervoerskosten en eventuele belastingen en/of andere heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Voor transport brengen wij kosten in rekening tenzij anders overeengekomen

Busybike BV levert alleen vooruitbetaalde bestellingen, u kunt het factuurbedrag overmaken op:

bankrekening IBAN: NL29 RABO 0367 1644 18t.n.v. Busybike BV. (Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien(10)dagen na mededeling van de prijsverhoging door Busybike.Artikel 4. Levering.

Busybike heeft veel artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Busybike is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering zijn voor Busybike.Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.

Het eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Busybike verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Busybike zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.Artikel 6. Reclames & Garanties.

Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering de zaken grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Busybike terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare gebreken niet binnen 8 dagen na de dag der levering Busybike schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Reclames ter zake van niet zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever binnen redelijke termijn nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken schriftelijk bij Busybike te worden ingediend op straffe van verval van ieder recht op reclame ter zake van het gebrek. Reclames dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal bij Busybike te worden gedeponeerd. Busybike dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.Garantie

De door ons aangeboden fietsen en fietsgerelateerde producten worden geleverd met fabrieksgarantie. De duur van garantie is afhankelijk van het type fiets en fabrikant. Onder garantie vallen zowel de gebreke die bij ontvangst worden geconstateerd alsmede de gebreke die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren. Bij fabricagefouten van het frame zal in de meeste gevallen de fiets in zijn geheel omgeruild worden. Dit komt eigenlijk nooit voor. Bij garantiegevallen van losse onderdelen zal een vervangend onderdeel toegezonden worden.

De afhandeling geschiedt bij Busybike in de winkel en via afspraak. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals banden, tandwielen, ketting, remblokjes, versnellingen en kabels wordt geen garantie geleverd tenzij er sprake is van een fabricagefout. Garantie komt te vervallen wanneer er sprake is van niet normaal gebruik en wanneer de fiets onvoldoende onderhouden is. Het laten maken van de fiets bij de plaatselijke fietsenmaker valt niet onder garantie en is voor kosten van de koper.

Ook hier streven wij er naar om ieder garantiegeval zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.Artikel 7. Aansprakelijkheid.

Busybike is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en rentes die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld; Onoordeelkundige behandeling door de opdrachtgever van de geleverde zaken.

Busybike is slechts aansprakelijk voor schade voor zover ontstaan door grove schuld van Busybike of van hen, die door Busybike te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden. Busybike zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden. De aansprakelijkheid van Busybike is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der geleverde zaken.Artikel 8. Overmacht.

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, niet-voorzien, waarop Busybike geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Busybike niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Busybike of haar leveranciers worden daaronder begrepen. Busybike heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Busybike haar verbintenis had moeten nakomen. Busybike is onderworpen aan inkoop bij diverse leveranciers. Indien er sprake is van veranderingen in de afspraken met en/of calamiteiten bij een van de bedrijven waarvan wij inkopen, ook dan kan Busybike zich beroepen op overmacht. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Busybike ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Busybike gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. U bent dan gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.Artikel 9. Afwijkende voorwaarden.

Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij door Busybike uitdrukkelijk schriftelijk geaccepteerd. Bij samenvallen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de voorwaarden van Busybike prevaleren.Artikel 10. Intellectueel eigendom.

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij Busybike, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Busybike, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Het is de klant verboden marketing materiaal en iedere vorm van communicatie te publiceren zonder nadrukkelijke goedkeuring van Busybike.Artikel 11. Persoonsgegevens.

Busybike leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. Indien de wederpartij zij of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, dan kan de wederpartij hierover met Busybike contact opnemen. Busybike zal de wederpartij de gewenste informatie geven en, indien door de wederpartij gewenst, de gegevens over de wederpartij aanpassen. De door wederpartij verstrekte gegevens worden door Busybike gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst. De gegevens worden opgenomen in een bestand.Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht.

Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze Algemene Voorwaarden zullen ter beslechting zo nodig worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht en Nederlands Internationaal privaatrecht van toepassing.Artikel 13. Herroepingsrecht.

U heeft het recht de gekochte producten binnen 7 dagen aan ons terug te sturen zonder opgaaf van reden. Dit kan alleen geschieden onder de voorwaarden dat een product ongebruikt is en dat de originele verpakking aanwezig is en in deugdelijke staat verkeerd. Een geretourneerd product moeten wij weer verder als nieuw kunnen verkopen. Beschadigde of kapotte fietsen door gebruik, alsmede speciaal voor u gemonteerde en/of bestelde fietsen kunnen wij helaas niet meer terugnemen.

Bekijk het product als u deze ontvangt eerst grondig en overtuig u ervan dat u de juiste keuze heeft gemaakt. Wilt u het gekozen product terugzenden neem dan contact met ons op via info@busybike.com. Kosten voor het retour zenden zijn voor uw rekening. Zodra wij de teruggestuurde goederen ontvangen wordt er een vervangend product op onze kosten verzonden of uw geld wordt binnen zeven werkdagen teruggestort op uw rekening.Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden treden in werking per 28 oktober 2021.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

werkplaats

Werkplaats-Nijmegen:

Wilt u een afspraak maken voor onderhoud?

Wij doen onderhoud aan de merken die wij voeren.

Plan u afspraak in onze online-agenda

Werkplaats-Elst:

Op maandag en woensdagochtend, uitsluitend op afspraak

Bent u ondernemer?

Investeringsaftrek:
Voor elektrische bakfietsen van boven de 4000 Euro excl. BTW kan u maar liefst 45% investeringsaftrek krijgen!

Klik op deze link dan gaat u naar de website: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

sleutelhanger voor uw bakfietssleutels

klik op de foto!

© 2019 - 2024 Busybike | sitemap | rss